Kancelaria Biegłych Rewidentów "PRO-CONSULT"

Kancelaria Biegłych Rewidentów "PRO-CONSULT"

"Pro-ConsulT" Sp. z o.o.

30-439 Kraków, ul Księżycowa 19

tel. 0608-38-96-62

tel, fax: +48(12)-262-25-80,

Firma Audytorska wpisana na listę pod nr 2430, Sąd Rejonowy dla Krakowa

Śródmieścia w Krakowie-Wydział XI KRS Nr rej. 0000156298,

Kapitał zakładowy-50 000 PLN, NIP 679-26-64-769,

e-mail: sekretariat@kancelaria-pro-consult.com

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Audyt, doradztwo, szkolenia, fundusze, www.kancelaria-pro-consult.com