szkolenia

Szkolenia:       Kraków, 6-7 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności, z których mogą być finansowane projekty inwestycyjne, badawcze, informatyczne, szkoleniowe, wspomagające niepełnosprawnych,   w zakresie  przetwórstwa spożywczego  i efektywności energetycznej, stymulujące rozwój firm i innowacyjność,  obejmujące zarówno  przedsiębiorców jak i jednostki sektora finansów publicznych, uczelnie wyższe,  instytuty, podmioty lecznicze, czy  spółdzielnie mieszkaniowe.:


W związku z tym informujemy, że organizujemy szkolenie pt.:

Fundusze Europejskie 2014-2020. Zasady rozliczania projektów, rachunkowość i kontrola

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie  Beneficjentów z zasadami realizacji projektów oraz przedstawienie specyfiki nowych Programów  Operacyjnych  i związanych z nimi zasad rozliczania projektów, jak również udzielenie pomocnych wskazówek w zaprojektowaniu systemu kontroli wewnętrznej i audytu celem uniknięcia korekt finansowych i nadużyć.

Szkolenie systematyzuje, organizację wyodrębnionej ewidencji księgowej,  politykę rachunkowości i zakładowy plan kont, reguły księgowości i specyfikę  sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektów współfinansowanych  ze środków UE, a także  formę i zakres dokumentacji przyjęcia środków trwałych z budowy, prac rozwojowych, jak również  pozostałych  kosztów projektu, w szczególności wynagrodzeń personelu i wydatków rozliczanych metodą uproszczoną. Uczestnik szkolenia posiądzie znajomość kwalifikowalności wydatków. Ponadto uczestnicy zapoznają się  z wymogami sprawozdawczymi i  formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki.

Prezentowane będzie  kolejna zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie rozliczania amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym oraz możliwość skorzystania z ulgi  innowacyjnej przez przedsiębiorców.    

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry kierowniczej projektów, pracowników odpowiedzialnych za ich prawidłowe rozliczenie, księgowych,  kontrolerów, audytorów i osób odpowiedzialnych za wdrożenie wewnętrznych procedur, w tym  kontrolnych,   a także osób zamierzających usystematyzować znajomość zasad programowania 2014-2020, jak również nowych reguł kwalifikowalności i rozliczania projektów.    

Organizatorem szkolenia, które obędzie się w Krakowie w dniach 6 i 7 kwietnia 2017 roku są „PRO-CONSULT” Sp. z. o.o. i FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO.  Szkolenie będzie prowadzone przez trenerów posiadających wiedzę z nowego okresu programowania oraz doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich z prezentacją praktycznych przykładów, autorów publikacji z zakresu  wdrażania i realizacji projektów.    

Uczestnictwo w szkoleniu będzie sprzyjać nabyciu wiedzy praktycznej, podniesieniu i aktualizacji umiejętności z zakresu  rozliczania dotacji, stosowania rozwiązań praktycznych związanych  z realizacją projektów oraz ich księgowaniem i kontrolą. Gwarantujemy konsultacje i odpowiedzi na pytania w trakcie szkolenia i  po jego  zakończeniu.

Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w pierwszym dniu dotyczącym  nowego systemu wdrażania 2014-2020, kwalifikowalności wydatków, oraz ich wpływu na rozliczenia projektów, zaprojektowaniu systemu kontroli wewnętrznej i audytu,  lub w drugim dniu, którego zakres będzie dotyczył rachunkowości, księgowości wydatków oraz rozliczeń  podatkowych. W załączeniu przesyłamy do pobrania szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy. Osobom spoza Krakowa udzielamy informacji o bazie hotelowej oraz przesyłamy mapę dojazdu.   


Osobom spoza Krakowa udzielamy informacji o bazie hotelowej oraz przesyłamy mapę dojazdu.

Stanisław Lech

Poniżej do pobrania szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy


Comments