Oferta Firmy, zakres świadczonych usług

 

Strona główna 

Oferta firmy, zakres świadczonych usług:

 1. Audyt i doradztwo z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości,
 2. Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej,
 3. Przygotowanie biznes planów, budżetów oraz studium wykonalności, analiza opłacalności przedsięwzięć,
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 5. Badanie informacji finansowych, ekspertyzy i opinie w zakresie rachunkowości, audytu i kontroli,
 6. Przekształcenia, wyceny oraz pozostałe usługi przewidziane ustawą z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych,
 7. Usługi doradcze z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 8. Usługi szkoleniowe z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości.

Audyt i doradztwo z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

Świadczymy usługi poświadczające (atestacyjne) audytu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich  zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.  Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę, czy księgi rachunkowe, wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia wyżej w/w dokumentów.  Zakres przedmiotowy audytu obejmuje sprawdzenie, czy projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie, a wydatki są kwalifikowane. W szczególności sprawdzeniu podlega:

 • dokumentacja dotycząca projektu (umowa, wniosek o płatność, sprawozdania),
 • czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,
 • sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę audytu  od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
 • czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
 • kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
 • wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; poprzez weryfikację potwierdzeń wykonania prac, kosztów zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
 • sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i projektu,  zasady dotyczące promocji i informacji  projektu,
 • poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.
 • Naszymi klientami są jednostki sektora finansów publicznych, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przedsiębiorstwa osób fizycznych), organizacje pozarządowe.

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie krajowych  standardów rewizji finansowej 

Zapewniamy, aby biegły rewident i firma audytorska przeprowadzająca badanie byli niezależni od badanej jednostki i nie uczestniczyli w jej procesach decyzyjnych. 

System kontroli jakości naszej firmy obejmuje: opis odpowiedzialności i nadzoru kierownictwa, minimalne wymogi etyczne stawiane zespołom audytowym, zasady przyjmowania zleceń (w tym specyficznych) ich przebieg i realizację oraz kontynuowanie współpracy ze zleceniodawcami, charakterystykę zasobów ludzkich oraz proces nadzorowania (monitorowania). 

Biegli rewidenci, pracownicy oraz pozostałe zasoby (outside resource using) są zobowiązani do stosowania etyki zawodowej, obejmującej działanie w interesie publicznym, uczciwość i obiektywizm.

Przestrzegamy ścisłych zasad poufności i tajemnicy zawodowej nie tylko przez okres trwania umowy, ale także po jej wygaśnięciu.
Celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie pisemnej opinii o tym, czy zbadane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. W celu wydania opinii o badanym podmiocie, biegły rewident zapoznaje się z wszelką – jego zdaniem – niezbędną do tego dokumentacją podmiotu.
Uwiarygadniamy efekt pracy danego podmiotu; jednakże odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku badanej jednostki, podmiot audytorski odpowiada za wydaną opinię o sprawozdaniu finansowym.
Praca biegłego rewidenta jest m.in. gwarancją bezpieczeństwa i zapewnieniem, iż majątek (istotne aktywa) istnieją a kapitały i zobowiązania zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo wycenione.

Przygotowanie biznes planów, budżetów oraz studium wykonalności dla projektów, analiza opłacalności przedsięwzięć

Głównym celem tworzenia narzędzi inwestycyjnych jest dążenie do najdoskonalszego opisu rzeczywistości  gospodarczej i zachodzących w niej zjawisk, w celu znalezienia sposobów jak najefektywniejszego lokowania posiadanych zasobów, jak i zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw.

Do najistotniejszych  kryteriów w metodyce oceny opłacalności inwestycji zaliczamy:

 • uwzględnienie zmian wartości pieniądza w czasie,
 • uwzględnienie alternatywnych kosztów podejmowanych decyzji,
 • uwzględnienie ryzyka inwestycyjnego oraz kosztu pozyskania kapitału,
 • odejście od księgowych kategorii przychodów i kosztów na rzecz przepływów pieniężnych,
 • przejście od kryterium maksymalizacji zysku w kierunku maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa  lub maksymalizacji wartości akcjonariuszy.

Podstawowymi  kryteriami  oceny opłacalności projektów inwestycyjnych są:

 • metody okresu zwrotu nakładów (okres zwrotu nakładów, zdyskontowany okres zwrotu nakładów),
 • metody dyskontowe (metodę NPV, metody IRR oraz MIRR, metodę PI )
 • metody księgowe (wskaźniki ROI i ROE, księgowa stopa zwrotu),
 • pozostałe narzędzia (analiza progu rentowności, analiza wrażliwości).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, w tym wyodrębnionej ewidencji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zatrudniamy osoby posiadające certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów oraz pozostałe uprawnione osoby.

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych uważa się wykonywanie samodzielnie co najmniej czynności i polegających na kwalifikowaniu dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych, a także, jeżeli nie wynika to z techniki dokonywania zapisów, określaniu sposobu ujęcia dowodów księgowych w tych księgach.

Prowadzimy wyodrębnioną ewidencję projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Projektujemy indywidualnie zasady polityki rachunkowości dla każdego projektu (plany kont, systemy obiegu dokumentów, zarządzania i kontroli) zezwalające na efektywne, terminowe i prawidłowe sporządzenie sprawozdawczości projektu, monitorowania celów i wskaźników oraz stworzenie środowiska sprzyjającemu wdrożenie systemu ewaluacji.

Badanie informacji finansowych, ekspertyzy i opinie w zakresie rachunkowości, audytu i kontroli.

Usługi pokrewne obejmują uzgodnione procedury oraz kompilacje.

Usługi kompilacji to zlecenie, podczas wykonywania którego wykorzystuje się wiedzę z zakresu rachunkowości (a nie z zakresu rewizji finansowej) w celu zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

Usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur to zlecenie, którego biegły rewident, stosownie do uzgodnień jakie nastąpiły pomiędzy  biegłym rewidentem, jednostką i odpowiednimi stronami trzecimi ma za zadanie przeprowadzenie procedur mających cechy badania i przedstawienie sprawozdania z ustaleniami.

Przekształcenia, wyceny oraz pozostałe usługi przewidziane ustawą z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych

Świadczymy usługi w zakresie przekształceń, podziału, połączeń spółek, wyceny aportów i wkładów rzeczowych zgodnie z art. 502, 537, 558 ustawy z dnia 15 września 2000 roku. Kodeks Spółek Handlowych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 94, poz. 1037 wraz z późniejszymi zmianami).

Posiadamy doświadczenia w przekształcaniu i łączeniu  spółek z branży paliwowej, budowlanej i hotelarskiej.

Usługi doradcze z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń i sprawozdawczości, w tym  projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

Świadczymy usługi nadzoru  nad rachunkowością oraz w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości, w tym   projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Wdrażamy efektywne systemy zarządzania i kontroli, w tym  projektów współfinansowanymi ze środków  Unii Europejskiej.

Projektujemy politykę rachunkowości, plany kont, instrukcję obiegu dokumentów oraz instrukcje inwentaryzacyjne. Doradzamy  optymalne rozwiązania pomocne w efektywnym zarządzaniu firmą i projektami.

Prowadzimy usługi szkoleniowe z zakresu rachunkowości, kontroli, rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości, w tym projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

Świadczymy usługi szkoleniowe z zakresu:

 • rachunkowości,
 • podatków dochodowych, VAT i inne,
 • ZUS
 • rachunkowości, ewidencji, kontroli, rozliczania i sprawozdawczości, w tym  projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • audytu i kontroli projektów, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.