home

Kancelaria Biegłych Rewidentów "PRO-CONSULT"

 
Kancelaria Biegłych Rewidentów "PRO-CONSULT"

"Pro-ConsulT" Sp. z o.o.
30-439 Kraków, ul Księżycowa 19
tel. 0608-38-96-62
tel, fax: +48(12)-262-25-80,
 
Firma Audytorska wpisana na listę pod nr 2430, Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie-Wydział XI KRS Nr rej. 0000156298,
Kapitał zakładowy-50 000 PLN, NIP 679-26-64-769,
 
e-mail:sekretariat@kancelaria-pro-consult.com
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Audyt, doradztwo, szkolenia, fundusze, www.kancelaria-pro-consult.com